รวมสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก

สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เหล่านี้มีความสำคัญในการรักษาสมดุลของนิเวศและระบบทางชีวภาพ และมีผลกระทบต่อความอยู่รอดและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในระดับโลกใหญ่ มีสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างมากมายในชีวิตประจำวัน ซึ่งรวมถึง

แมลง: แมลงเป็นสัตว์ที่มีประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์พืช และเป็นตัวช่วยในการผสมพันธุ์พืชทางเพศและการผสมพันธุ์พืชทางอนุภาค นอกจากนี้ มีแมลงหลายชนิดที่เป็นพาหะของโรค และอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ด้วยการส่งเชื้อโรค

จุลินทรีย์: จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์และเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กำลังเป็นการศึกษาที่สำคัญในด้านการควบคุมโรคและการผลิตอาหาร

สัตว์น้ำจืด: สัตว์น้ำจืดเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์และสัตว์ที่อยู่บนบก นอกจากนี้ สัตว์น้ำจืดบางชนิดเป็นอาหารสำคัญและเป็นช่วงที่มนุษย์ได้แหล่งรายได้จากการประมง

พืช: พืชสร้างอากาศที่เราหายใจและเป็นแหล่งอาหารหลักของมนุษย์ นอกจากนี้ พืชยังมีบทบาทในการควบคุมน้ำท่วมและการควบคุมดิน

สัตว์น้ำในทะเล: สัตว์น้ำในทะเลเป็นแหล่งอาหารสำคัญและมีค่าเศรษฐกิจในการประมง นอกจากนี้ พวกนี้ยังมีบทบาทในระบบนิเวศทางทะเลและการควบคุมการเพาะเลี้ยงทางทะเล

ระบบนิเวศที่ยังไม่เคยรู้จัก: ยังมีสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เคยรู้จักหรือได้รับความสนใจจากมนุษย์ แต่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศและการสร้างสมดุลในโลก

สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ มีผลกระทบต่อมนุษย์ในด้านหลายๆด้าน เช่น โรคระบาด, ที่อยู่อาศัยที่ถูกรบกวน, อาหารเป็นพิษ และอื่นๆอีกมากมาย